mỹ đi rồi mỹ lại về

american. and toys

mỹ đi rồi mỹ lại về
mở cửa huyện đề rước ông mỹ vô
ô mả đụng phải ô mồ
hai ô nhập lại thành đồ chơi chung
cái dù là cái dù bung
xếp cái dù lại
chiếu mùng cũng xong

võ định hình
mars, 2018