Nguyễn Tất Nhiên * Thà như Giọt Mưa khô trên tượng đá

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

Nguyễn Tất Nhiên, thơ như lời thiên định Tác Gỉa Nguyễn Mạnh Trinh LTS: Nhân ngày giỗ thứ 20 cũa cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên (30/5/1952 – 3/8/1992, Nguỗn Cội xin được đăng lại bãi viết của Nguyễn Mạnh … Tiếp tục đọc