Đào Như: Thương Nhớ SàiGòn …Thương Nhớ Lề Đường

Thư viện của bài

This gallery contains 3 photos.

THƯƠNG NHỚ SAIGÒN,  THƯƠNG NHỚ LỀ ĐƯỜNG Tác giả : Đào Như Về thăm nhà, có người thấy Lề-đường-Sàigon ngày nay bị kinh tế thị trường tăng tốc xâm lấn quá nhiều, trở nên xô bồ, nên xui lòng nhớ … Tiếp tục đọc