*** Đặng Lệ Khánh dịch William and Mary của Roald Dahl

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

WILLIAM VÀ MARY ( dịch William and Mary của Roald Dahl )     Đặng Lệ Khánh           Khi ông William Pearl qua đời, ông chẳng để lại được nhiều tiền bạc gì, và chúc thư của ông cũng giản dị. Ngoại … Tiếp tục đọc