TỰ HÀO CHÙA VIỆT NAM LỚN NHẤT HÀNH TINH

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

CHỬ VĂN LONG

Việt Nam vừa xây xong ngôi chùa lớn nhất hành tinh
Bạn có tự hào không đất nước của mình
Năm hai nghìn không trăm mười chín,
Thế giới ghi vào Ghinét
Ngôi chùa Việt Nam lớn nhất hành tinh!

Sau chùa Bái Đính – Ninh Bình – Nhất Đông Nam Á
Giờ cách mạng 4.0
Phải tìm ra phép lạ
Xây thêm nhiều chùa nhỏ, chùa to
Để nhân dân cả nước tới lễ chùa
Cầu Phật độ an lành, mong giữ yên bờ cõi
Chặn đứng ngoại sâm âm mưu đen tối
Đang ăn tươi nuốt sống biển Việt Nam,
Bọn giả danh đầy tớ vì dân, vì nước
Phải hiện nguyên hình bè lũ quan tham…
Tiếp tục đọc

Đọc Bài Thơ “Bạn Quan” của Đặng Xuân Xuyến

Thư viện của bài

This gallery contains 1 photo.

CHỬ VĂN LONG

BẠN QUAN

Bạn cũ lâu ngày gặp lại
Chén rượu quê đưa đẩy tẩy trần
Tao ruột ngựa hỏi câu ngớ ngẩn
Mày làm quan chắc kiếm bộn tiền
Chức ấy rẻ mà sinh lắm lãi
Mày học ngu nhưng thủ đoạn tài
Tao học giỏi nhưng mù thủ đoạn
Mãi long đong chức phó dân quèn
Mày nhăn mặt chửi tao thằng đểu
Quá nửa đời mãi chửa hết ngu…
.
Rượu tới tầm
Mày ghé tai tao
Nói thật nhỏ
Căng tai mới rõ
Làm người khó
Làm quan càng khó
Chốn quan trường chó vịt giống nhau
Mày than đời chỉ rặt những thau Tiếp tục đọc