NI SƯ ĐẠI ÁI ĐẠO NHẬP NIẾT BÀN

HOA SEN dtmToàn Không

     Ni sư Đại Ái Đạo là người nuôi dưỡng Phật từ lúc mới sinh ra sau khi Phật Mẫu qua đời, sau này bà được Tôn giả A Nan xin Phật cho phép bà được thành lập Ni đoàn với điều kiện phải tuân thủ những điều lệ do Phật đưa ra; từ đó, bà điều hành Ni đoàn tu hành một cách tinh tấn nghiêm trang, và đã có tới 500 vị Ni là bậc A La Hán (bậc Thánh).

      Khi Bà và Ni đoàn đang ở chùa Cao Đài trong thành Tỳ Xá Ly, bà nghe một vị Tỳ kheo (Tăng) nói: “Không đầy 3 tháng nữa, đức Thế Tôn sẽ Niết Bàn tại rừng Sa La nước Câu Thi Na Kiệt”. Bà liền nghĩ: “Ta không kham nhìn thấy Như Lai diệt độ, nay ta nên diệt độ trước”. Bà liền đi đến chỗ Phật tại giảng đường Phổ Hội xứ Tỳ Xá Ly, cúi lạy rồi nói:

– Con nghe Thế Tôn (Phật) sẽ diệt độ tại rừng Sa La xứ Câu Thi Na Kiệt. Nay con không kham thấy Thế Tôn diệt độ. Cúi xin Thế Tôn cho con diệt độ trước.

      Khi ấy Đức Phật im lặng chấp thuận, bà Đại Ái Đạo nói:

– Từ nay, con không còn thấy tôn nhan Thế Tôn, cũng không còn thấy chư Phật tương lai nữa. Con không còn tái sinh, vĩnh viễn ở chỗ an vui..

      Bà Đại Ái Đạo làm lễ dưới chân Phật xong đi quanh Phật bảy vòng, đi quanh đại chúng Tỳ kheo ba vòng rồi lui; bà trở về bảo các Tỳ kheo Ni:

– Ta muốn vào Niết Bàn vô vi, vì Thế Tôn chẳng bao lâu sẽ diệt độ, các vị nên tùy nghi.

      Khi đó Tỳ kheo Ni Sai Ma hướng dẫn 500 Tỳ kheo Ni đến chỗ Phật, tất cả làm lễ Phật, rồi Ni sư Sai Ma thưa:

– Chúng con nghe nói Thế Tôn không bao lâu nữa sẽ diệt độ, chúng con không kham nhẫn thấy Thế Tôn diệt độ. Cúi xin Thế Tôn cho phép chúng con diệt độ trước. Nay chúng con vào Niết Bàn chính là phải lúc. 

      Đức Phật im lặng chấp thuận, các Tỳ kheo Ni thấy Phật hứa khả, liền làm lễ Phật, đi nhiễu quanh ba vòng rồi trở về. Trong khi ấy, Ni sư Đại Ái Đạo trải tọa cụ tại nơi đất trống, bay lên hư không; ở trong hư không, bà ngồi, nằm, đi, đứng, nửa thân dưới phát ra khói, nửa thân trên phát ra lửa, hoặc nửa thân dưới phát ra lửa, nửa thân trên phát ra khói, hoặc nửa thân dưới phát ra khói, nửa thân trên phát ra nước. Hoặc hông bên phải tuôn ra lửa, hông bên trái tuôn ra khói, hoặc hông bên phải tuôn ra nước, hông bên trái tuôn ra lửa, hoặc hông bên phải tuôn ra khói, hông bên trái tuôn ra nước; hoặc phiá trước phun khói, phiá sau phun nước, hoặc phiá trước phun lửa, phiá sau phun khói, hoặc phiá trước phun nước, phiá sau phun lửa; hoặc toàn thân phóng lửa, hoặc toàn thân phóng khói, hoặc toàn thân phóng nước.

      Sau khi làm đủ thứ biến hóa, bà Đại Ái Đạo trở xuống tòa ngồi kiết già, vào chính định nhập từ Sơ thiền cho tới Tưởng tri diệt (10 bậc thiền). Lại từ Tưởng tri diệt trở lại tới Sơ thiền. Rồi lại từ Sơ thiền lên tới Tứ thiền, liền diệt độ; khi ấy trời đất chấn động, nhạc trời nổi lên, muôn hoa trời rải xuống chỗ đạo tràng, bấy giờ Ni sư Đại Ái Đạo đã 100 tuổi thọ.

      Tỳ kheo Ni sư Sai Ma và 500 Ni, đều là bậc thượng thủ về đến nơi thì Ni sư Đại Ái Đạo đã diệt độ xong. Mỗi vị đều trải tọa cụ nơi đất trống theo thứ lớp, rồi cùng bay lên hư không, trên hư không ngồi, nằm, đứng, đi, làm 18 phép thần biến (như trên đã diễn tả). Rồi tất cả đều trở về tòa ngồi kiết già nhập Sơ thiền cho tới Tưởng tri diệt, và cho tới diệt độ; lúc ấy, trời đất chấn động, nhạc Trời nổi lên, muôn hoa Trời rải xuống chỗ đạo tràng. 

      Trong khi ấy trong thành Tỳ Xá Ly có Đại tướng Du Da Đề và năm trăm thanh niên (quân nhân) đang tụ họp. Từ xa, họ trông thấy cảnh Tỳ kheo Ni làm 18 phép thần biến trên không trung như thế, thì họ ngạc nhiên, vui mừng, chắp tay vái về phiá ấy.

      Lúc ấy Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan:

– Thầy đến chỗ Đại tướng Da Du Đề bảo hoan hỷ sắm cho: “Giường nằm, bình tô lạc, bình dầu, xe hoa, xe hương, xe gỗ củi cho đủ để thiêu 500 người, vì bà Đại Ái Đạo và 500 Tỳ kheo Ni đã diệt độ”.

     Tôn giả A Nan nghe thì buồn khóc than “Bà Đại Ái Đạo và chúng Tỳ kheo Ni sao diệt độ nhanh chóng thế!”, Tôn giả liền đến chỗ Đại tướng, Đại tướng thấy Tôn giả đến, liền chào hỏi:

– Chào Tôn giả A Nan, Tôn giả đến đây thật rất qúy, Tôn giả muốn dạy điều gì mà đến bất ngờ thế này?

      Tôn giả A Nan nói:

– Chào Đại tướng, tôi do Phật sai đến.

      Rồi Tôn giả nói cho Đại tướng nghe tất cả những điều Phật đã bảo, Đại tướng nghe nói xong thì buồn khóc mà nói:

“Ni sư Đại Ái Đạo, Ni sư Sai Ma, và năm trăm Tỳ kheo Ni diệt độ nhanh chóng qúa, từ nay ai sẽ giáo hóa và chỉ dạy chúng tôi bố thí?”

      Sau khi Tôn giả A Nan ra về, Đại tướng cho sắm sửa chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết xong đi đến chỗ Phật, cúi lạy rồi thưa:

– Thế Tôn chỉ dạy con chuẩn bị các thứ, nay đã xong.

      Phật bảo:

– Ông hãy đến chùa Cao Đài để đưa thân bà Đại Ái Đạo và năm trăm Tỳ kheo Ni ra khỏi thành đến chỗ đất trống, Ta muốn cúng dường Xá Lợi ở đó.

      Đại tướng Da Du Đề đáp:

– Xin vâng, thưa Thế Tôn.

      Đại tướng liền đến chỗ đạo tràng của bà Đại Ái Đạo, thấy các vị Tỳ kheo Ni vẫn ngồi kiết già mà tịch, Đại tướng bảo năm trăm thanh niên cùng nhau đưa các vị lên giường.

      Cùng lúc ấy Phật dẫn chúng Tỳ kheo đến, Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan và La Vân:

– Các thầy khiêng thân của bà Đại Ái Đạo lên giường, ta sẽ đích thân cúng dường.

      Khi ấy Phạm Thiên Vương, Đế Thích, biết ý Thế Tôn, liền đem theo Thiên chúng đến cúi lạy rồi mỗi vị đứng một bên Phật. Tỳ sa Môn Thiên vương đem theo Qủy Thần Dạ Xoa. Đề địa lại Tra Thiên vương đem theo Càn thát Bà. Tỳ lâu Lặc Thiên Vương đem theo Cưu bàn Trà. Tỳ lâu ba Xoa Thiên vương đem theo Long Thần. Và các chư Thiên các tầng Trời đều đến chỗ Thế Tôn cúi lạy (Chỉ có người nào đã đắc lậu tận mới nhìn thấy các thành phần vừa nêu ra).

      Thích đề hoàn Nhân và Tỳ Sa Môn Thiên vương trước Phật vái rồi nói:

– Cúi xin Thế Tôn, chớ nhọc thân, chúng con sẽ cúng dường Xá Lợi.

      Phật bảo:

– Thôi, thôi, Thiên vương, Như Lai tự biết; đây là việc Ta phải làm, chẳng phải hàng Trời, Qủy Thần, Rồng mà làm được, vì sao? Cha mẹ sinh con nhiều lợi ích cho con, ân trọng dưỡng nuôi, bú mớm ẵm bồng, cần phải báo ân; như thế, Như Lai nên tự cúng dường, chẳng ai làm thay được.

      Tỳ Sa Môn Thiên vương bảo năm trăm Qủy đi lấy củi thơm chiên đàn, các Qủy liền mau chóng đi lấy mang tới chỗ hỏa thiêu.

      Khi ấy, Thế Tôn khiêng một chân giường, Nan Đà, A Nan, La Vân mỗi người một chân, bay lên hư không đến chỗ hỏa thiêu (Đây là do thần lực của Phật, vì Tôn giả A Nan chưa có thần thông). Bốn chúng có Chư Thiên Thần hỗ trợ khiêng 500 Thánh Ni đến chỗ hỏa thiêu; tất cả Trời người, Thần, Qủy, Long và nhân dân đến chỗ trà tỳ có vô số kể, không thể tính hết được.

      Khi tới nơi Qủy đã mang một số củi chiên đàn tới trước rồi, Thế Tôn lấy củi chiên đàn chất trên thân bà Đại Ái Đạo và mọi người cũng làm cũng lấy gỗ củi chất lên thân năm trăm Tỳ kheo Ni. Sau khi hết thảy năm trăm thân Xá Lợi Thánh Ni hỏa thiêu xong, Thế Tôn nói kệ: 

Tất cả hành vô thường,

Có sinh ắt có diệt,

Không sinh thời không diệt,

Diệt này là vui tột.

     Đức Phật bảo Đại tướng:

– Nay ông đem Xá Lợi của năm trăm Tỳ kheo Ni xây tháp để mọi người tưởng nhớ, sẽ được phúc vô lượng.

      Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu, khuyến khích cho chư Thiên và nhân dân được hoan hỷ; có vô số Trời, Người được dứt trần cấu, đắc pháp nhãn thanh tịnh, tất cả đều vui vẻ cúi lạy Phật rồi ra về; Đại tướng Da Du Đề sau đó cho nhặt Xá Lợi đem về xây tháp để mọi người tưởng nhớ.

 

Ghi chú: Trước đó, hai Tôn giả Thượng thủ của Phật là Đại Trí Xá Lợi Phất và Đại Mục Kiên Liên cũng đã nhập diệt không lâu.,.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s